Zielona Karta -ubezpieczenie za granicą


Zielona Karta – ubezpieczenie za granicą

W większości państw europejskich polskim kierowcą wystarczy zawarte obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Są jednak kraje, w których obowiązkowe ubezpieczenie OC nie wystarczy, kraje te wymagają posiadania Zielonej Karty.

 

Co to jest Zielona Karta i przed czym chroni?

Ubezpieczenie Zielona karta jest to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy potwierdzający że posiadacz pojazdu jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym przez jego posiadacza.

Zielona Karta chroni przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu poza granicami kraju.

 

Kiedy jest potrzebna Zielona Karta?

Ubezpieczenie Zielona Karta to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce w przypadku podróżowania do krajów
należących do systemu Zielonej Karty, które wymagają certyfikatu Zielonej Karty.  Kraje, te wymienione są w dokumencie ubezpieczenia a należą do nich: Albania, Azerbejdżan, Białoruś,
Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina
.
Zieloną Kartę można zakupić u ubezpieczycieli komunikacyjnych. W niektórych Towarzystwach Ubezpieczeniowych Zielona Karta wydawana jest bezpłatnie do ubezpieczenia OC.
Ubezpieczenie można kupić również na granicy danego kraju, jednak koszt takiego ubezpieczenia granicznego to już wydatek od 5 do nawet 90 euro, szczegóły
na  Europejskiej Mapy Cen Ubezpieczeń Granicznych.

 

Skąd nazwa „Zielona Karta” ?

 

Ubezpieczenie Zielona Karta posiada jeden wzór graficzny obowiązujący we wszystkich
krajach. Papier, na którym drukowana jest polisa ma kolor zielony – stąd wzięła się
nazwa tego dokumentu. Treść polisy jest sporządzana jest w języku narodowym kraju
działalności Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz w jednym z dwóch języków oficjalnych,
tj. angielskim lub francuskim.

Umowę ubezpieczenia Zielona Karta zawiera się na okres nie krótszy niż 15 dni,
oraz nie dłuższy niż 1 rok.

 .

Jaka jest suma gwarancyjna?

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym określone jest przez prawo miejsca zdarzenia.

Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • 5 000 000 euro na każdego poszkodowanego w przypadku szkód na osobie,

  • 1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Suma gwarancyjna jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych osób.

 

Więcej na temat Systemu Zielonej Karty oraz postępowania w razie wypadku na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.