Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolne to ubezpieczenia kierowane przede wszystkim do rolników (osób fizycznych),
w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne.
Wśród ubezpieczeń dla rolników wyróżniamy ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.
Zgodnie z obowiązującym prawem do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych należą:
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie upraw rolnych,
Kwestie związane z ubezpieczeniem OC rolnika oraz ubezpieczeniem budynków rolniczych wchodzącychw skład gospodarstwa rolnego uregulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.
Obowiązek ubezpieczenia upraw rolnych, wynika natomiast z Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1249, z późn. zmianami).
Podstawowe definicje:
Rolnik –osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu znajduje się gospodarstwo. rolne
Gospodarstwo rolne – obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntówpod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniupodatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzonana nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego – będący w posiadaniu rolnika obiekt budowlany o powierzchnipowyżej 20 m2, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,oraz posiada fundamenty i dach.
Oprócz ubezpieczeń obowiązkowych Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują również całą gamę produktów dobrowolnych, pozwalających na jeszcze skuteczniejszą ochronę gospodarstwa.
Ubezpieczenie OC rolników

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego

Polecamy również opracowanie znajdujące się na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych w zakresiepoświęconym ubezpieczeniom rolnym:
Chcesz wiedzieć więcej na temat Ubezpieczeń rolnych? Skontaktuj się z nami: biuro ubezpieczeń
JT Finanse Ubezpieczenia, Kraków, Nowosądecka 82 Polska