Ubezpieczenie OC rolników


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

 

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym,
którego zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.)

 

Kto ma obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia?

Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.
Obowiązek ten nie dotyczy firm zajmujących się działalnością rolniczą typu: Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne
czy Spółdzielnie Kółek Rolniczych.

 

Ubezpieczeniem OC rolnika jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując
w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem
przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.

 

Na jaki okres jest zawierana umowa?

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy a obowiązek ten powstaje w dniu objęcia w posiadanie
gospodarstwa rolnego. Pamiętajmy jednak, iż objęcie gospodarstwa w posiadanie może być wynikiem nie tylko zakupu
tego gospodarstwa, odziedziczenia, lub obdarowania ale również dzierżawy czy też najmu.

Jeżeli rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC rolników została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy (warunek: została opłacona w całości składka za dotychczasową polisę).

 

Jaki jest zakres ubezpieczenia ?

Zakresem ubezpieczenia objęte są:

  • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, których
    następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia;

  • szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych
    w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

 

Jaka jest suma gwarancyjna?

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak
do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

1) w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro

2) w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro

– w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

 

Pamiętaj!

W przypadku umów OC o szkodzie powiadamia ubezpieczyciela poszkodowany. Twoim obowiązkiem jest podać poszkodowanemu numer polisy i dane kontaktowe do Ubezpieczyciela.

 

Uwaga!  OC rolnika nie działa w każdym przypadku. Jeżeli rolnik poza działalnością rolniczą prowadzi np. działalność agroturystyczną obowiązkowe OC rolnika nie działa. Wtedy rolnik powinien wykupić dodatkową dobrowolną polisę
chroniącą jego odpowiedzialność cywilną związaną z tego typu działalnością.

 

Skontaktuj się z nami: napisz lub zadzwoń 12 4110892