Ubezpieczenie budynków rolnych


Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
zwane ubezpieczeniem budynków rolniczych.

 

Polskie prawo nakłada obowiązek ubezpieczania budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, zgodnie
z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych z dnia 22 lipca 2003 r.

 

Kto i kiedy ma obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia?

Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego,
zwanego „budynkiem rolniczym”, od ognia i innych zdarzeń losowych.

Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Ubezpieczeniem objęte są budynki mieszkalne i gospodarcze z wyłączeniem budynków, których stan techniczny
osiągnął 100% normy zużycia, przeznaczonych do rozbiórki oraz namiotów i tuneli foliowych.

 

Na jaki okres jest zawierana umowa?

Umowę ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy.

Jeżeli rolnik posiadający budynki rolnicze nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy,
na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia budynków rolniczych, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń
o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy (warunek: została
opłacona w całości składka za dotychczasową polisę).

 

Jaki jest zakres ubezpieczenia ?

Ubezpieczenie budynków rolnych obejmuje skutki następujących zdarzeń losowych:

• ogień,
• huragan,
• powódź,
• podtopienie,
• deszcz nawalny,
• opady śniegu,
• grad,
• piorun,
• eksplozja,
• obsunięcie się ziemi,
• tąpnięcie,
• lawina,
• upadek statku powietrznego.

 

Ważne!

W ramach ubezpieczenia obowiązkowego budynków rolniczych ochroną ochroną ubezpieczeniową objęte są
takie części składowe budynków jak: fundamenty, izolacje, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, tynki, stropy, schody,
dach, instalacje związane z budynkiem oraz stałe elementy wykończeniowe.
Nie dotyczy ono stałych elementów wyposażenia takich jak np. armatura sanitarna, meble zabudowane, baterie
słoneczne itp. oraz ruchomości domowych (sprzęt AGD, RTV, PC, meble itp.). Rolnik może wykupić ubezpieczenie
dobrowolne, aby chroniło dane przedmioty ubezpieczenia.Takie stałe elementy czy mienie ruchome można ubezpieczyć
osobno w ramach ubezpieczenia dobrowolnego.

 

 Pamiętaj!

Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia budynków rolniczych posiadanie gospodarstwa rolnego, w skład którego
wchodzą te budynki, przeszło na inną osobę, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia budynków rolniczych
przechodzą na tę osobę.
Pamiętajmy również, że umowa ubezpieczenia budynków rolniczych ulega rozwiązaniu z chwilą, kiedy użytki i grunty
(określone w art. 2 pkt 4 ustawy) na których jest położony budynek rolniczy, tracą charakter gospodarstwa rolnego.

 

Skontaktuj się z nami: napisz lub zadzwoń 801 007 047