Compensa Voyage -online

Ubezpieczenie podróży Compensa Voyage

– kompleksowa ochrona podczas podróży po Europie i po Świecie.

Ubezpiecznie podróży Compensa Voyage to:

 • atrakcyjna cena przy wysokich sumach ubezpieczenia kosztów leczenia
 • szybki proces zakupu
 • świadczenia dodatkowe, których nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • całodobowy dyżur Centrum Alarmowego Compensy;

Ubezpieczenie podróży online

Ubezpieczenie Compensa Voyage

Kup teraz !

Zakres ochronyAssistence -wariantyZakup polisyZgłoszenie szkody

Zakres podstawowy ubezpieczenia Compensa Voyage obejmuje:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia – pokrycie kosztów leczenia lub zwrot poniesionych wydatków w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
 • pomoc assistance (baza lub top) – pakiet świadczeń, w ramach których Compensa sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą na m.in. uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Compensa pokryje również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej
 • zdarzenia i następstwa zdarzeń powstałe: wskutek choroby przewlekłej z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 pkt 1, 11 OWU i podczas wykonywania pracy umysłowej.

Zakres dodatkowy obejmuje ponad to

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie bagażu – wypłata odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas zagranicznego wyjazdu (np. w wynajętych pokojach hotelowych).

możliwe jest rozszerzenie zakresu o dodatkowe ryzyka związane z:

 • wykonywaniem pracy fizycznej;
 • amatorskim uprawianiem sportów zimowych lub motorowodnych;
 • uprawianiem sportów ekstremalnych;
 • wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportów;

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest, w zależności od wybranej przez Ubezpieczającego strefy geograficznej:

 • na terytorium Europy (Strefa E) – terytoria państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego i Wyspy Kanaryjskie;
 • na terytorium Świata (Strefa Ś) – terytoria wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego.

 

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pomocy Assistance udzielana jest w zakresie Pakietu BAZA lub Pakietu TOP

Zakres ubezpieczenia assistance w wersji Baza:

 • całodobowy dyżur Centrum Alarmowego Compensy
 • informacje przed podróżą
 • przekazanie informacji osobie bliskiej
 • transport z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania
 • transport do innego szpitala
 • transport ubezpieczonego do RP lub kraju zamieszkania
 • transport zwłok do miejsca pochówku (oraz zakup trumny lub urny do 1000 euro)
 • pomoc przy odtworzeniu dokumentów
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych o 24 h
 • pomoc w przypadku opóźnień lotu

Ubezpieczenie assistance w wariancie Top (obejmuje zakres assistance Baza i dodatkowe świadczenia):

 • transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego gdy jest hospitalizowany
 • transport osób towarzyszących bezpiecznemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci
 • opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży niepełnoletnimi dziećmi albo osobami niesamodzielnymi jeżeli jest hospitalizowany lub zmarł
 • wyżywienie i zakwaterowanie  Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji
 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu na teren RP lub kraju zamieszkania
 • pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa (do 12 500 euro ponad sumę ubezpieczenie kosztów leczenia)
 • zastępstwo w podróży służbowej
 • kontynuacja zaplanowanej podróży
 • kierowca zastępczy
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
 • pomoc prawna
 • pomoc tłumacza
 • pomoc finansowa
 • pokrycie kosztów niewykorzystanego Ski-Pass

Zakup polisy Compensa Voyage online:

1. Kliknij

  
2. Wybierz odpowiednią dla siebie ofertę,
3. Wypełnij dane niezbędne do obliczenia wysokości składki;
4. Klikamy przycisk "Dalej" i przenosimy się do kolejnego panelu czyli wpisywania danych.
Po wypełnieniu pól obowiązkowych można kliknąć w przycisk zapłać - zostaniemy przekierowani do systemu PayU poprzez który, dopełniamy reszty formalności.
6. Polisa zostaje nam przesłana na adres e-mail.

Pamiętaj!
Pamiętaj! Po zawarciu umowy zapisz sobie w telefonie oraz tradycyjnym notatniku: numer swojej polisy, oraz numer telefonu do Centrum Alarmowego Compensa +48 22 295 82 01,

Dokumenty do pobrania:  Aktualne OWU Compensa Voyage  dostępne na stronie: dokumenty Compensa 

Co zrobić w razie wypadku czy choroby?

Ubezpieczenie kosztów leczenia i  Assistance

Zgłoś problem telefonicznie pod numer Centrum Alarmowego Compensy +48 22 295 82 01, które odpowiada za zorganizowanie pomocy poza granicami kraju.
Numer znajdziesz w polisie lub na potwierdzeniu, które otrzymasz po zawarciu umowy

Ubezpieczenie NNW, bagażu i OC w życiu prywatnym

Zgłoś szkodę za pomocą:
• Internetowego Formularza Zgłoszenia Szkody
• Infolinii Compensa Kontakt – 801 120 000 lub 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 6:00 – 22:00)
• drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na stronie www.compensa.pl) należy przesłać na adres pocztowy Centrali Compensy lub e-mail: dokumenty@compensa.pl